РУС EN MN
Байланысу Аймақтық өкілдер Бұйрықтар
  Старт
  Жинақтау
  Жинақтау +
  FAST
  Негізгі
  ВИП
  АВТО
• Сайттағы ережелер

Серіктестік (агенттік) келісім“G-TIME Corporation” Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан былай «Тапсырыс беруші», «Компания» деп аталатын), Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған, 2012 жылғы «19» мамырдағы Мемлекеттік тіркеу куәлігінің № 502-1910-06-ТОО, Жарғы негізінде әрекет ететін, Президенті тұлғасындағы Ж.М. Жұмағұлова бір жағынан және жеке тұлға* ____________________________________________(бұдан былай: «Агент», «Атқарушы», «Кеңесші», «Серіктес», «Демеуші» деп аталатын), «____»___________ 20__ж. ҚР ІІМ/ӘМ берген жеке куәлігінің №_____________________, екінші жағынан, бірігіп «Тараптар» деп аталатындар төмендегі келесілер туралы осы Серіктестік (агенттік) келісімін жасасты.1. Серіктестік келісімінің мән-мазмұны1. осы Серіктестік (агенттік) келісімнің (бұдан былай «Келісім») мән-мазмұны Компанияның нарықта Компания өнімін жылжыту бағдарламасын іске асыру бойынша Серіктестің Келісімге №1-қосымшаға сәйкес жаңа әлеуетті Серіктестер, соның ішінде www.gtime.kz сайтына іздеу және тарту арқылы қызмет көрсетуі болып табылады. Көрсетілген қызметтер үшін және Серіктестің тиісті Маркетинг-жоспарды (Келісімге №2-қосымша) толық көлемде орындауы шартында Тапсырыс беруші Серіктеске осы Келісімде көзделген тәртіпте және шарттарда сыйақы төлеуге міндеттенеді.2. Серіктес мәртебесін алу негіздемесі және ақпарат тарату тәртібі2.1. www.gtime.kz сайтына тіркеле отырып, Серіктес мәртебесін алуға негіздеме болып табылатындар:
а) әлеуетті серіктестің Келісімде көрсетілген «ҚАБЫЛДАЙМЫН» бағдарын басу арқылы Келісімнің шарттарымен келісетіндігін білдіруі;
б) сатып алушының таңдап алған маркетинг-жоспарының бағдарламасына сәйкес өнім бірлігін сатып алу арқылы Серіктестің бизнес-орын сатып алуы;
2.2. Серіктестің Келісімнің шарттарымен келісетіндігін білдірген сәттен бастап, Келісімге қол қойылған деп есептелінеді және күшіне енеді. Тараптардың біреуінің талабы бойынша, Келісім кейінгіде жазбаша түрде жасалуы мүмкін.
2.3. Серіктес www.gtime.kz сайтына кез келген ҚР-ның қолданыстағы заңнамасының принциптеріне және нормаларына қарама-қайшы келмейтін әдіспен әлеуетті сатып алушыларды тартады.
2.4. Серіктес www.gtime.kz сайтына рефералды сілтеме, жарнамалық баннерлер және т.с.с. енгізу арқылы әлеуетті сатып алушыларды тарту үшін өзінің жеке сайтын пайдаланған жағдайда, мұндай ақпарат авторлық және сыбайлас құқықтарды, тауар белгісінің құқықтарын, зияткерлік меншіктің патенттік және басқа құқықтарын бұзбауы тиіс.
* Жеке тұлға – ҚР-ның азаматтары, шетел азаматтары, азаматтығы жоқ тұлғалар, сонымен қатар заңды тұлғаның білімі жоқ кәсіпкерлері.
2.5. Серіктес-жеке сайт иесі авторлық және олармен сыбайлас құқықтар саласындағы құқықтық қатынастарды реттейтін ҚР-ның қолданыстағы заңнамасы нормаларын бұзғаны үшін толық жауапты болады.3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері3.1. Серіктес міндетті:
3.1.1. әлеуетті сатып алушыларды Тапсырыс берушінің өнімі туралы Компания үшін де, Серіктес үшін де тиімді формаларда және әдістермен хабардар етуге;
3.1.2. Тапсырыс берушінің өнімін әлеуетті сатып алушыларды мақсатты түрде іздеу мен тартуға және олармен серіктестік келісім жасауға;
3.1.3. Тапсырыс берушінің жарнамалық материалдарын әлеуетті өнім сатып алушыларына таратуға;
3.1.4. Компанияның моральды-этикалық кодексін қатаң орындауға (Келісімге №3-қосымша);
3.1.5. өзінің қызметінде Серіктестің бэк-офисінде бар слайдтарды және Тапсырыс беруші басшылығымен бекітілген басқа да мәтіндік ақпараттарды белсенді қолдануға;
3.1.6. Тапсырыс берушінің жазбаша келісімінсіз Компания логотипін жеке сайттарда (Компанияның ақпараттық орталықтарының жеке сайттарынан басқа) авторлық бейнероликтер жазбаларында және басқа материалдарда пайдаланбауға;
3.1.7. Компанияның чатын мақсатсыз қолданбауға, оған жеке басының жарнамалық өнімін, басқа компаниялар туралы ақпарат енгізбеуге, Компания чатында жеке басының сипатындағы хабар алмасулар жүргізбеуге;
3.1.8. Компанияға дұрыс және толық ақпарат: телефон нөмірлерін, пошталық мекен жайларын және e-mail, жеке басын куәландыратын құжаттарды, тіркелген жері мен тұрғылықты жері туралы және басқа мәліметтер беруге;
3.1.9. әлеуетті өнім сатып алушыларына Компания туралы дұрыс және шынайы ақпарат беруге;
3.1.10. Компанияның атағына және іскерлік беделіне нұсқан келтіретін, соның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында, Компанияның жалпы чаттарында, Компанияның салтанатты іс-шараларында және т.с.с. жазбаша немесе ауызша пікірлер мен мәлімдемелерге жол бермеуге;
3.1.11. Келісімді жүзеге асыруға байланысты Компанияның клиенттері, контрагенттері және сауда мәмілелері жөнінде оған белгілі болған мәліметтерді құпия түрде сақтауға;
3.1.12. www.gtime.kz сайтындағы Келісімнің 3.3.-т. 3.3.1.-тармақшасына сәйкес Компанияның енгізген мүмкін болатын өзгертулері мен толықтыруларын жүйелі түрде бақылап отыруға;
3.1.13. www.gtime.kz сайтына тіркелу және құралдарды шығару үшін өтініш толтыру кезінде өзі туралы дұрыс деректер беруге;

3.2. Компания міндеттенеді:
3.2.1. Серіктеске Компанияның маркетинг жүйесіне есепке алу жазбасы тіркелетін бірегей логин таңдау мүмкіндігін беруге, сонымен қатар Серіктесті оқу тренингілерімен, жарнамалық материалдармен және буклеттерімен қамтамасыз етуге;
3.2.2. Келісім жасаған сәттен бастап, Серіктеске операциялық жүйеге, Серіктестің бэк-офисіне тәулік бойы қол жетімділікті қамтамасыз етуге;
3.2.3. Серіктесті Келісімге №4-қосымшада келтірілген тізімге сәйкес өніммен қамтамасыз етуге;
3.2.4. Серіктестің көрсеткен депозиттік, жеке немесе карталық шотына Келісіммен көзделген сыйақылардың уақытында аударылуын қамтамасыз етуге;
3.2.5. Серіктестің бэк-офисіндегі операциялар туралы деректердің, сонымен қатар мәліметтердің құпиялылығын қамтамасыз етуге;
3.2.6. Серіктесті Компания өнімін табысты жылжытуы үшін жарнамалық алаңқаймен және оқу конференциялары мен Компанияның бизнес-бағдарламаларының презентациясын өткізуге арналған онлайн-бөлмелерін пайдалану мүмкіндігімен қамтамасыз етуге;
3.2.7. Серіктеске Компания ұсынатын өнімді жылжыту үшін серіктестік бағдарламаларға қатысу мүмкіндігін беруге;
3.2.8. ON-LINE режиміндегі тұрақты конференциялар, оқыту мектептерін өткізуге, оқиғалар мен семинарлар ұйымдастыруға, сонымен қатар Компания Суппортымен тұрақты ақпараттық және техникалық қолдау көрсетуді қамтамасыз етуге;
3.2.9. Серіктеске оның маркетинг-жоспарды орындауына қарай уақтылы сыйақы аударуды және төлеуді қамтамасыз етуге;
3.2.10. жеңімпаздарды Компанияның есебінде туристік жолдамаларымен марапаттай отырып, тоқсан сайынғы, орташа мерзімдік (бір айға дейінгі) промоушендер өткізуге;
3.2.11. Серіктестің дәлелді, жазбаша жүгінуі бойынша Компанияның ішкі құжаттарымен белгіленген тәртіпте демеушіні немесе команданы ауыстыру шараларын қолдануға;
3.2.12. Компанияның қолданыстағы бизнесті техникалық қолдау бағдарламалары мен жүйелерін, кез келген шалыс жұмыс істеулер мен ақаулықтар орын алған жағдайда, қалпына келтіруді және іске қосуды қамтамасыз етуге;
3.2.13. Серіктестің бэк-офисіндегі шалыс жұмыс істеулер мен ақаулықтар нәтижесінде бүлінген немесе жоғалған бизнес-орнын, қаражат шоттарын және ақпараттарын қалпына келтіруді қамтамасыз етуге;

3.3. Компания құқылы:
3.3.1. Келісімнің шарттарына бір жақты тәртіпте өзгертулер мен толықтырулар енгізуге.
Бұл ретте Серіктестің Келісімге өзгертулер мен толықтырулар енгізуінің тиісті хабарламасы мұндай ақпаратты www.gtime.kz сайтына орналастыру болып табылады;
3.3.2. Келісімнің шарттарын кез келген бұзушылықтар үшін оларды толық жоймайынша, Серіктестің бэк-офисіне қол жетімділікті шектеуге немесе толық жабуға;
4. Есеп айырысулар тәртібі4.1. Серіктестің маркетинг-жоспарды орындауына қарай, Тапсырыс беруші оған ҚР-ның салық заңнамасымен көзделген тәртіпте және мөлшерде жеке кіріс салығын шегере отырып, сыйақы төлейді. Сыйақы қолма-қол түрде де (Компанияның кассасы арқылы), сыйақы сомасын Серіктестің Банктік шотына аудару арқылы, қолма-қол емес түрнде де төленуі мүмкін;
4.2. Серіктестің Компания өнімін сатып алғаны үшін төлем Серіктестің банктік шотынан Компанияның www.gtime.kz сайтында көрсетілген банктік шотына аударылуы, немесе Компания кассасына өнім құнын қолма-қол түрде төлеу арқылы жүргізілуі мүмкін.
4.3. Серіктестің маркетинг-жоспар бойынша сыйақы сомасы Серіктестің банктік шотына 1-5 банк күні ішінде жіберіледі. Қаражатты пластикалық картаға немесе Серіктестің банктік шотына шығару мұндай мүмкіндікті Компания Суппортымен өзара келісуінен кейін және шығаруға жазбаша өтініш берген соң жүргізіледі.
5. Тараптар жауапкершілігі5.1. Тараптардың біреуінің Келісім бойынша міндеттемелерді орындамауында немесе тиісті орындамауында, екінші Тарап кінәлі Тарапқа Келісіммен көзделген ықпалшаралар қолдануға құқылы;
5.2. Серіктес, өзінің әлеуметтік желілерге, жарнамалық және басқа түрдегі хабарландыруларға, интернетке орналастырған www.gtime.kz сайты туралы, Компания қызметі туралы немесе оның өнімі туралы кез келген өтірік және өсек ақпаратының мазмұны үшін жауапты болады.
5.3. Компания Серіктестің міндеттемелері бойынша, тіпті бұл міндеттемелер Серіктестің Келісімді орындауына байланысты болса да, үшінші тұлғалар алдында жауап бермейді.
5.4. Компанияның атағы мен іскерлік беделін түсіретін өтірік және өсек сипатындағы ақпарат үшін осыған жол берген Серіктеске қатысты 500 000 (бес жүз мың) теңгеден 1 000 000 (миллион) теңгеге дейінгі айыппұл түрінде ықпалшара қолданылатын болады.
Серіктестің жоғарыда аталған бұзушылықтарға қайталап жол берген жағдайында, Келісім бұзылады, Серіктес бизнес-орнынан, сонымен қатар маркетинг-жоспарды орындамағаны үшін Келісіммен көзделген сыйақы алу құқығынан айырылады.6. Келісімнің қолданыс мерзімі6.1. Келісім Серіктестің Келісімнің соңында көзделген бағанға «ҚАБЫЛДАЙМЫН» сөзін енгізу арқылы, Келісім шарттарымен келіскен күнінен бастап күшіне енеді және серіктестік келісімнің қолданылу мерзімінде жарамды болады.
6.2. Егер тараптардың бірде-бірі Келісімнің қолданылу мерзімінің аяғына дейін 10 күнтізбелік күн бұрын Келісімді бұзу ниетін білдірмесе, онда Келісімнің қолданыс мерзімі ұзартылған болып есептеледі.7. Форс-мажор7.1. Тараптардың біреуінің Келісім бойынша өзінің міндеттемелерін толықтай немесе жартылай орындауына мүмкіндік бермейтін төтенше жағдайлар, атап айтқанда: өрт, табиғи апаттар, кез келген сипаттағы әскери операциялар, құрсаулау, экспорт, импорт тыйым салулары немесе басқа да тараптардан тәуелсіз жағдайлар орын алғанда, Келісімді орындау мерзімі мұндай жағдайлардың болу уақытына тең уақытқа жылжытылады.
Осындай жағдайлар орын алған Тарап, 7 (жеті) күннен кешіктірмей, Келісімді орындауға кедергі келтірген төтенше жағдайлардың орын алғандығы жөнінде екінші тарапты хабардар етуі тиіс.
7.2. Келісімінің 7-бөлімі 7.1.-тармағында көрсетілген төтенше жағдайлардың орын алуының тиісті дәлелі елдің уәкілетті органдарының және мекемелерінің ресми мәлімдемелері немесе құжаттары болып табылады.8. Келісімді тоқтату және бұзу тәртібі және шарттары8.1. Келісім қызығушы тараптың екінші тарапқа Келісімді бұзудың болжанған күніне дейінгі 7(жеті) жұмыс күнінен кешіктірмей хабарлай отырып, тараптардың келісуі бойынша бұзыла алады.
8.2. Бір тараптың екінші тарапқа материалды сипаттағы наразылығы немесе талабы болған жағдайда, қызығушы тарап тапсырыс хатымен екінші тараптың мекен жайына өзінің талаптарын дәлелдей және тиісті материалдарды қоса тіркей отырып, Келісімді бұзу туралы жолданым жіберуге міндетті.
8.3. Компанияның ішкі құжаттарымен көзделген жағдайларда, Компанияның бастамасы бойынша Келісімнің қолданылуы тоқтатылуы мүмкін. Келісімді тоқтату туралы хабарлау Серіктестің электронды пошта адресіне Келісімді бұзудың болжанған күніне дейінгі 7(жеті) жұмыс күнінен кешіктірмей жіберіледі. Бұл ретте Серіктес тиісті түрде хабардар екендігін мойындайды.
9. Дауларды шешу:9.1. Тараптардың Келісім шарттарын орындауы кезінде орын алуы мүмкін даулар мен келіспеушіліктерді тараптар мүмкіндігінше келіссөздер арқылы шешеді.
9.2. Даулар мен келіспеушіліктерді келіссөздер арқылы шешу мүмкін болмаған жағдайда даулар ҚР-ның қолданыстағы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының сотында қарауға жатады.10. Ерекше шарттар10.1. Компания Серіктеске осы бизнесте өздерінің жеке басының қасиеттері мен жігерлілігінің арқасында таңқаларлық нәтижелерге қол жеткізген VIP-көшбасшылар, табысты Демеушілер және Серіктестер алатын сыйақыларының аса үлкен мөлшерін алуына кепілдік бермейді. Кіріс және пайда таппаудың барлық тәуекелдерін Серіктес өз мойнына алады.
10.2. Презентацияларда, тренингілерде, оқыту мектептерінде және www.gtime.kz сайтында (орналастырылған немесе орналастырылатын) келтірілген, сыйақы алуға және көбейтуге қатысты кез келген пікірлер мен мысалдар болжамалы сипатқа ие және сондықтан Серіктеске дәл сондай сыйақы алуына кепілдік бермейді.
10.3. Келісімге қол қоя отырып, Серіктес барлық тәуекелдерді және сыйақы алу және мөлшерлерін көбейту, осы бизнесті жүргізудің әдістері мен тәсілдері және Компания өнімін қолдану саласы жөніндегі өзінің барлық дұрыс қабылдамаған шешімдері үшін жауапкершілікті өз мойнына алатындығымен келіседі;
10.4. Компания Серіктестің, өзінің пайда табу тәсілі және Компания тауарлары мен қызметтерін пайдалану саласы түсінігінен шыға отырып анықталатын пайда табуына кепілдік бермейді.
10.5. Компания серіктестің іскерлік белсенділігінің тоқтатылуына және осыған байланысты орын алған материалды шығындар үшін жауапты болмайды.
10.6. Компания серіктестің интернет-ресурсының мазмұнына, сонымен бірге Серіктестің Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормаларын бұзғаны үшін жауапты болмайды.
10.7. Компания Серіктестің міндеттемелері бойынша, егер тіпті бұл міндеттемелер Серіктестің осы Келісімді орындауына байланысты болған күннің өзінде, үшінші тұлғалар алдында жауапты емес.11. Қорытынды ережелер11.1. Серіктес осы Келісім бойынша Компанияның жазбаша келісімінсіз үшінші тұлғаларға өзінің құқықтары мен міндеттемелерін толық немесе жартылай беруіне құқылы емес.
11.2. Келісімге барлық қосымшалар оның ажырамас бөлігі болып табылады.
11.3. Тараптар заңды мекен жайларының, заңды мәртебесінің және банктік деректемелерінің, телефон, факс нөмірлерінің және электронды пошталарының кез келген өзгерісін үш күндік мерзімде бірін-бірі хабардар етуге міндетті.
11.4. Екінші Тарапқа Келісімнің 11.3.-тармақшасында көрсетілген өзгертулер жөнінде хабарламаған Тарап екінші Тараптың жіберген хат-хабарын уақытында алмауына сілтеме жасауға құқылы емес және осыған байланысты туындаған құқықтық салдарға жауапты болады.
11.5. осы Келісімде көзделмеген барлық басқа жағдайларда тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады.«G-TIME CORPORATION» компаниясы серіктесінің моральды-этикалық кодексі1. “G-TIME CORPORATION” компаниясын құрметтеу және оның міндеттерін, мақсаттарын және бағыттарын айқын көрсету. Маркетингін жете білу және фактілердің бұрмалануына жол бермеу.
2. Компанияның мақсаттарын қабылдай отырып, ортақ міндеттерді орындауда онымен бірге бір бағытта алға ұмтылу.
3. Компанияның барлық серіктестеріне және өзінің командасына құрметпен қарау.
4. Бизнеске өзінің алдына сіз тәрізді дәл сондай мақсаттар қойған дұрыс көзқарасты адамдарды шақыру. Шақырған адамдарыңыз үшін жауапты болу.
5. Сізге ақпарат беріп, Сізді осы жобаға шақырған адамды қадірлеу және құрметтеу. Әрқашан есіңізде болсын: Сіз де біреулер үшін ақпараттық тәлімгер боласыз.
6. Барлық тартысты жағдайларда әдеп, парасаттылық сақтаңыз, істің ретін тауып, дауларды сабырлы күйде шешіңіз.
7. Сіздің тәлімгеріңіз, ол тек Сіздің ақпараттық тәлімгеріңіз болып табылатындықтан, Сізге материалды демешілік көрсетуге міндетті емес екендігін есте ұстаңыз. Мұның Сіздің командаңыздағы адамдарға байланысты Сізге де қатысы бар.
8. Өз бизнесіңізді тартыссыз жүргізу үшін, басқа көшбасшылардың серіктестерін тартып алуға тырыспай-ақ, командаңызға тек өзіңізге ұқсас адамдарды шақырыңыз.
9. Демеуші өзінің шақырған серіктестері үшін жауапты болады.
10. Жобамыздың чаттарында, конференц-бөлмеде бүлдіргіш және теріс ақпарат бермеу және басқа жобалардың сілтемелерін жібермеу. Бұл Сіздің көсбасшы ретіндегі беделіңізді түсіреді және Сіздің командаңыздағы қарым-қатынасты бұзады. Сізді серіктестеріңіз қайталайтын болады.
11. Өз адамдарыңызға жобаға деген оң қатынас қалыптастыруға көмек беру және тек сөзбен емес, өзіңіздің мысалдарыңызбен және ісңізбен қорытынды мақсатқа қол жеткізудің мүмкін екендігін көрсетіңіз.

ТАНЫМАЛ МАҚАЛАЛАР

Дневник Успеха
Твоя жизнь – в твоих руках!
http://dnevnyk-uspeha.com

Личная эффективность
Работа и Карьера
http://uspeh-success.ru/category/stati/

Психология достижения цели
Как достичь Успеха
http://www.iaim.ru

БІЗ ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІДЕМІЗ


БІЗДІҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕР:


Біздің мекен-жайымыз: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Достык көшесі, 2 (Квартал), 2-қабат, С блогы
Skype: gtimekz
E-mail: info@gtime.kz
Телефон.: +7 (727) 333-45-94
Ұялы телефон: +7 707 465 65 54

© 2012-2016 WWW.GTIME.KZ
G-TIME CORPORATION ЖШС ресми сайты

Барлық құқықтары қорғалған.