EN ҚАЗ MN
Контакты Адреса офисов Приказы
  Старт
  Накопительный
  Накопительный +
  FAST
  Основной
  ВИП
  АВТО
модальное окно | Закрыть
• Сайтын ерөнхий дүрэм

Сайтын ерөнхий дүрэм


Цахим бизнесийн үйлчилгээний түншлэлийн гэрээ

Энэхүү Түншлэлийн гэрээ (цаашид “Гэрээ” гэх) нь “G-TIME Corporation” Хязгаарлагдмал хариуцлагатай нөхөрлөл (цаашид “Компани” гэх) болон www.gtime.kz цахим хаягаар интернэт сүлжээнд байрлах цахим бизнесийн сайтын үйлчилгээг ашиглагч (цаашид “Түнш” гэх -сайтад бүртгүүлэхэд доор заасан мэдээллүүд шаардлагатай) хоёрын хоорондхи харилцааг зохицуулах ба Түншийн зүгээс www.gtime.kz сайтад худалдан авагч татах түншийн хөтөлбөрт оролцох нөхцлийг тодорхойлно. Түншийн зүгээс гэрээний нөхцлийг зөвшөөрч байгаагаа илэрхийлсэн цагаас эхлэн энэхүү гэрээ хүчин төгөлдөр болно.

1. Ерөнхий заалт

1.1. Энэхүү гэрээний зүйл бол Түншийн зүгээс www.gtime.kz сайтад худалдан авагч татах үйлчилгээ юм.
1.2. Худалдагч энэхүү Гэрээнд өөрчлөлт оруулах эрхтэй байна. Үүнтэй холбоотойгоор Түнш нь www.gtime.kz сайтад тавигдсан гэрээнд өөрчлөлт орсон эсэхийг байнга шалгаж, танилцаж байх ёстой.
1.3. Маркетингийн төлөвлөгөөний дагуу Түншийн статус авах нөхцөл гэдэг нь зар сурталчилгааны материалууд болон сургалтуудын багц бүхий Компанийн бие даасан дистрибьютерийн бизнес эрх авах явдал юм.
1.4. Энэхүү гэрээнээс үүдэн ямар нэгэн маргаан гарсан тохиолдолд талууд ширээний ард сууж, маргааныг шийдвэрлэхийн тулд бүхий л арга хэмжээг авах үүрэгтэй. Маргааныг хэлэлцээрийн замаар шийдвэрлэж чадааагүй тохиолдолд бүх маргаан болон санал зөрөлдөөнийг Бүгд Найрамдах Казахстан Улсын хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль тогтоомжийн дагуу шүүхийн журмаар шийдвэрлэнэ.

2. Талуудын хариуцлага

2.1. Компани нь Түншийн бизнесийн идэвхи зогссон болон түүнийн буруугаас үүссэн материаллаг хохирлын төлөө хариуцлага хүлээхгүй.
2.2. Компани нь олон нийгмийн сүлжээнд Түншийн тавьсан зар сурталчилгаа болон www.gtime.kz сайтын талаарх өөр төрлийн зарлал дахь мэдээллийн агуулгад хариуцлага хүлээхгүй.
2.3. Компани нь Түншийн интернэт-нөөцийн агуулгад, мөн түүнчлэн Түншийн Бүгд Найрамдах Казахстан Улсын хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль тогтоомжийг зөрчсөний төлөө хариуцлага хүлээхгүй.
2.4. Талуудын аль нэг нь Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй эсвэл зохих ёсоор биелүүлээгүй тохиолдолд нөгөө тал нь буруутай талд энэхүү Гэрээнд заасан арга хэмжээнүүдийг авах эрхтэй байна.
2.5. Түнш гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зөрчсөн тохиолдолд Компани гаргасан зөрчлөө арилгах хүртэл Түншийн бэк-оффист орох эрхийг хязгаарлах эсвэл бүрэн хэмжээгээр хаах эрхтэй байна.
2.6. Түншийн гуравдагч этгээдийн өмнө хүлээсэн үүргүүдэд Компани хариуцлага хүлээхгүй. Энэ нь Түншийн гэрээг биелүүлэх ажиллагаатай холбоотой байсан эсэхээс үл хамаарна.

3. Талуудын эрх ба үүрэг

3.1. Компани Түншинд бүтээгдэхүүн өгнө. Түнш нь гэрээний дагуу хэрэглэгч болох ба мэдээлэл түгээх ажлыг гүйцэтгэнэ. Түнш хадгаламжийн, хувийн эсвэл картын дансаа өгнө, эсвэл Бүгд Найрамдах Казахстан Улсын банкинд ямар нэгэн данс нээнэ. Энэ нь урамшууллын мөнгийг шилжүүлэхэд хэрэгтэй.
3.2. Түнш нь хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль тогтоомжуудаар үл хориглох бүхий л аргаар, мөн доорх дүрмийн дагуу www.gtime.kz сайтад хэрэглэгчдийг татна. үүнд:
3.3. Түнш өөрийн сайт дээр лавалгаа холбоос, зар сурталчилгааны баннер байрлуулах замаар www.gtime.kz сайтад худалдан авагч татсан тохиолдолд Түншийн сайт нь Бүгд Найрамдах Казахстан Улсын хууль тогтоомжид харшилах мэдээлэл эсвэл зохиогчийн болон хамтын эрх, барааны тэмдэг эзэмших эрх, патентын эрх болон бусад төрлийн оюуны эрхийг зөрчсөн хууль бус материал байх ёсгүй.
3.4. Сайтыг өмчлөгч нь өөрийн сайтан дээр гарсан Бүгд Найрамдах Казахстан Улсын хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль тогтоомж, зохиогчийн болон хамтын эрхийн зөрчилд өөрөө хариуцлага хүлээнэ.

Энэхүү гэрээг хэрэгжүүлэх хүрээнд дараах үүргүүдийг хүлээнэ:

а) “G-TIME CORPORATION” Компанийн бараа болон үйлчилгээний талаарх мэдээлэл болон захиалгыг Компани болон Түншийн өөрийнх нь хүлээн зөвшөөрсөн хэлбэрээр боломжит худалдан авагчдад тараах, байрлуулахад чиглэгдсэн үйлдэл хийх.
б) Компанийн бизнес болон бараа, үйлчилгээнд түншлэх түншүүдийг хайх.
в) Компанийн зар сурталчилгааны материалыг боломжит худалдан авагчдад тараах.
г) Боломжит худалдан авагч болон Компанитай бараа болон үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ байгуулсан үйлчлүүлэгчийн аль алинтай нь холбоотой ажиллах.
д) Компанийн бараа үйлчилгээг шуурхай бөгөөд үр дүнтэй худалдан борлуулахад чиглэгдсэн бусад үйлдлийг гүйцэтгэх. Гэхдээ бусад үйлдэл гэдэгт Түншийн оршин байгаа улс орны хууль тогтоомжоор үл хориглосон, энэхүү Гэрээний нөхцөлд үл харшлах үйлдлүүдийг ойлгоно.
е) Компанийн ёс суртахуун болон ёс зүйн дүрэм журмыг мөрдөх.
ж) Компанийн баталсан, Түншийн бэк-оффист байгаа слайд болон текстэн тайлбарыг бизнес танилцуулах ажилдаа ашиглах.
з) Корпорацаас албан бичгээр зөвшөөрөл авалгүйгээр Корпорацийн лого-г хувийн сайтууд (Компанийн мэдээллийн төвүүдийн хувийн сайтаас бусад), зохиогчийн видео бичлэгүүд болон бусад материалуудад ашиглахыг Компанийн зүгээс хоргилоно.
и) Компанийн чатыг зориулалтын бусаар ашиглах, тухайлбал хувийн зар сурталчилгааны мэдээлэл, өөр компаниудын талаарх мэдээлэл байршуулах, төсөлд үл хамаарах асуудал шийдвэрлэх зорилгоор хувийн чанартай асуудал бичиж харьцахыг хориглоно.
к) Компанид зөвхөн үнэн зөв мэдээлэл өгөх, түүний дотор утасны дугаарууд, шуудангийн хаяг, e-mail хаяг, биеийн байцаалт, бүртэглтэй хаяг болон бодитоор оршин сууж байгаа хаягыг баталгаажуулсан бичиг баримтуудын мэдээлэл зэргийг үнэн зөв өгөх.
л) Бизнес болон Компанийн тухай зөвхөн үнэн зөв мэдээлэл өгөх. Компанийн нийтэд зориулсан чат, Компанийн арга хэмжээнүүд дээр болон олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслүүдэд Компанийн нэрийг харлуулсан ямар нэгэн яриаг бичгээр болон амаар гаргахгүй байх.
м) Түнш нь Компанийн нэр хүндэд халдсан худлаа болон буруу мэдээлэл тараасан тохиолдолд түүний хууль бус үйлдлийг гэрчилсэн баримтыг гаргаж үзүүлснээр Компани нь Түншид 1 000 000 (нэг сая) тенгийн торгууль ноогдуулах эрхтэй. Компанид хохирол учруулсан онцгой тохиолдолд эсвэл давтан үйлдэлд эхний сануулгын дараа Түншийн бизнес эрхийг хүчингүй болгох ба Компанийн маркетинг төлөвлөгөөний дагуу олгогддог мөнгөн урамшууллыг нөхөж олгохгүй.
н) Түнш энэхүү Гэрээний нөхцлүүдийг биелүүлэхтэй холбоотойгоор өөрт нь ил болсон Компанийн үйлчлүүлэгчид, гэрээлэгчид болон арилжааны хэлэлцээрүүдийн талаарх мэдээллийг нууцлан хадгалах үүрэг хүлээнэ.

Компанийн үүрэг:

а) Түншид Компанийн маркетингийн систем дэх бүртгэлрүү холбогдон орох давтагдашгүй бөгөөд чөлөөтэй логин буюу нэвтрэх нэр код сонгох боломжийг олгох ба энэхүү Гэрээг байгуулсан цагаас эхлэн өдрийн хорин дөрвөн цагийн турш ажиллагаа-бүртгэлийн системд (бэк-оффис) нэвтрэн орох боломжийг олгоно.
б) Түншийн бэк-оффис дахь мэдээлэл болон гүйлгээний талаарх мэдээллийн нууцлалыг хангана.
в) Компанийн бараа болон үйлчилгээг амжилттай борлуулахад нь зориулж Түншид зар сурталчилгааны талбай гаргаж өгнө.
г) Компанийн санал болгож байгаа бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээг худалдан борлуулахад нь зориулан түншийн хөтөлбөрүүдэд оролцох боломжийг Түншид олгоно.
д) Сургалт болон бага хурлуудыг ON-LINE горимоор явуулж, үйл ажиллагаа болон семинаруудыг зохион байгуулж, Компанийн Суппортоор мэдээллийн болон техникийн дэмжлэг туслалцааг байнга үзүүлнэ.
е) Маркетингийн системээр зар сурталчилгаа явуулах үед Түншид өгөх ёстой урамшууллыг цаг тухайд нь шилжүүлэх.
ж) Аяллын захиалгыг цаг хугацаанд нь биелүүлэх.
з) Спонсорын Түнштэйгээ (реферал – аль нэг гишүүний зөвлөмжөөр түншийн хөтөлбөрт элссэн гишүүн) явуулсан бизнесийн харилцаа бүтэлгүй болсон эсвэл рефералийн ажлын үр дүн спонсорын санаанд нийцээгүй тохиолдолд спонсор нь тухайн релефалийн логин буюу нэвтрэх нэр код идэвхтэй түншид худалдахад нь туслалцаа үзүүлэх эсвэл спонсоруудын хооронд тохиролцоонд хүрсэн тохиолдолд тухайн рефералийг өөрийн багаас хасч, өөр спонсорын багт оруулах боломжтой.
и) Байгуулагдсан гэрээнүүдийн дагуу Компани нь тур операторуудаас жуулчлалын эрхийн бичиг авч өгнө, мөн түүнчлэн ганцаарчилсан аялал болон тусгай аяллыг санал болгоно.
к) Түншийн олох ашиг нь ашиг олох арга болон Компанийн бараа, үйлчилгээг эрэглэх хүрээний талаарх Түншийн ойлголтоос хамааран тодорхойлогддог тул Түнш ашиг олох эсэхэд баталгаа гаргаж өгөхгүй.
л) Компанийн бүтээсэн бөгөөд түүний зарласан маркетингийн хөтөлбөрийн зөв ажиллагааг баталгаажуулна.
м) Программын ажиллагаа гацах тохиолдолд Компани программыг хурдан хугацаанд сэргээж, ажиллагаанд нь оруулах үүрэг хүлээнэ.
н) Программ гацсан эсвэл гэмтэх үед Түншийн бэк-оффис дахь бизнес эрх, мөнгөний данс болон мэдээлэл гэмтсэн тохиолдолд Компани сэргээж өгөх үүрэг хүлээнэ.

4. Төлбөр хийх журам

4.1. Компани нь маркетинг төлөвлөгөөний дагуу Түншид төлөх ёстой урамшууллыг төлнө, ингэхдээ Бүгд Найрамдах Казахстан Улсын татварын хууль тогтоомжид заасан хувь хүний орлогын албан татварыг суутган авна. Бүр тооцоог тенгээр хийнэ.
4.2. Энэхүү Гэрээний дагуу Түншийн үзүүлж байгаа үйлчилгээний төлөө Компани Түншийн хувийн дансанд урамшууллыг шилжүүлнэ.
4.3. Түншийн хувийн дансанд байгаа мөнгөн дүн Түншийн хийсэн захиалгын төлбөрийг бүрэн хийхэд хангалттай хүрэх тохиолдолд төлбөрийг www.gtime.kz сайтад байгаа Түншийн хувийн данснаас Компанийн бараа болон үйлчилгээний төлбөрийн дансруу хүлээн авах үүрэг хүлээнэ.
4.4. Компани нь Түншийн хувийн дансанд байгаа бөгөөд Түншийн авах ёстой урамшууллын мөнгөн дүнг Түншийн шаардлагын дагуу түүний мөнгө олгож өгөх өргөдөлд заасан аргаар Түншид төлөх үүрэгтэй. Түншид төлөх төлбөрийг Казахстаны тенгегээр хийнэ.
4.5. Гэрээг зөрчсөнийхөө төлөө шийтгэл хүлээсэн Түншид төлбөр төлөхгүй.
4.6. Маркетинг төлөвлөгөөний дагуу Түншийн ажлын хөлсний мөнгийг Корпораци 1-5 банкны өдрийн дотор гаргаж өгнө. Мөнгийг Түншийн карт эсвэл банкны дансанд хийх тохиолдолд Компанийн Суппорттой харилцан зөвшилцөж, мөнгө хийх талаар албан ёсны өргөдөл гаргасны дараа Түншийн карт эсвэл банкны дансанд хийнэ.

5. Худалдан авагчдыг татахад хориглох зүйлс:

5.1. Нэг хүн Түнш болон худалдан авагчийн хувиар www.gtime.kz сайтад байгаа түншийн хөтөлбөрийг ашиглахыг хориглоно. Мөн худалдан авагч татан оролцуулаагүй байж Түнш өөрөө худалдан авч байгаа барааныхаа үнийг бууруулах зорилгоор Компанийн түншийн хөтөлбөрийг хууран мэхлэх замаар ашиглахыг хориглоно. Ийм тохиолдол илрүүлсэн нөхцөлд Компани Түншийн хувийн дансыг хааж, түүнийг ашиглах эсвэл мөнгө гаргах боломжгүй олгох эрхтэй байна.
5.2. Түнш нь www.gtime.kz сайтад бүртгүүлэх болон мөнгө гаргаж өгөх өргөдөл бөглөхдөө өөрийнхөө талаар үнэн зөв мэдээлэл өгөх үүрэг хүлээнэ.

6. Гэрээний хүчинтэй хугацаа

6.1. Энэхүү Гэрээ нь Түнш Гэрээг хүлээн зөвшөөрсөн цагаас эхлэн 1 жилийн хугацаанд хүчинтэй байна.
6.2. Энэхүү Гэрээний хүчинтэй хугацаа дуусах эсвэл Компанийн санаачлагаар Гэрээг цуцлах тохиолдолд Компанийн сайтан дээр бүртгэгдсэн Түншийн цахим шуудангийн хаягаар Гэрээг түр зогссон (цуцалсан) тухай мэдэгдэл илгээнэ.
6.3. Аль нэг талын өгсөн нууцлалтай мэдээллийг нөгөө тал нь зөвхөн Гэрээг биелүүлэх зорилгоор ашиглах ёстой ба зөвхөн Бүгд Найрамдах Казахстан Улсын хууль тогтоомжийн дагуу гуравдагч этгээдэд мэдэгдэх ёстой.
6.4. Энэхүү Гэрээнд заагаагүй бусад бүх тохиолдолд талууд Бүгд Найрамдах Казахстан Улсын хууль тогтоомжийг мөрдлөг болгоно.

7. Давагдашгүй хүчин зүйл

7.1. Гал түймэр, байгалийн гамшиг, аливаа төрлийн цэрэг дайны ажиллагаа, бүслэлт, экспорт, импортын хориг болон бусад төрлийн талуудаас үл хамаарах нөхцөл байдал гэх мэт аль нэг тал энэхүү Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ бүрэн болон хэсэгчлэн биелүүлэх боломжгүй нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд үүргээ биелүүлэх хугацааг тухайн нөхцөл байдал үргэлжлэх хугацаагаар хойшлуулна.
Энэхүү Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх боломжгүй болсон тал нь хоёр долоо хоногийн дотор хүлээсэн үүргээ биелүүлэхэд саад болох нөхцөл байдал үүссэн болон дууссан тухай нөгөө талдаа мэдэгдэх үүрэг хүлээнэ.
7.2. Дээр дурьдсан нөхцөл байдал үүссэн болохыг баталгаажуулах баримт бол компанийн харгалзах баримт бичиг байх болно. Маргаан шийдвэрлэх:
7.3. Гэрээтэй холбоотой бүх маргааныг шүүхийн өмнөх зарчмаар буюу хэлэлцээрийн замаар шийдвэрлэнэ.
7.4. Маргаан талуудын хэлэлцээрээр шийдвэрлэгдээгүй тохиолдолд сонирхол бүхий тал нь нөгөө талдаа бичгээр гомдол гаргах ёстой ба уг гомдлыг нөгөө тал нь бичгээр гаргасан гомдлыг хүлээн авсан цагаас хойш 7 хоногийн дотор судлаж үзээд, бичгээр хариу өгөх ёстой.
7.5. Компани нь нэг талын санаачлагаар энэхүү Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах эрхтэй байна. Ингэсэн тохиолдолд оруулсан өөрчлөлтийн талаар Түншид мэдэгдэх зохих ёсны мэдэгдэл нь www.gtime.kz сайтад байрлуулсан тухайн өөрчлөлтийн талаарх мэдээлэл байх болно.
7.6. Дараах тохиолдлуудад Компани энэхүү Гэрээг цуцлах эрхтэй байна. Үүнд:

а) Гэрээнд заасан бек-оффисын ажиллагаа-бүртгэлийн системийг ашиглах нөхцөл, мөн түүнчлэн Компанийн үйл ажиллагааг зохицуулж байдаг дотоодын болон улсын дүрэм журмын актуудыг Түнш зөрчсөн тохиолдолд;
б)Түнш Компанид материаллаг болон ёс суртахууны хохирол учруулсан, эсвэл Түншийн гаргасан үйлдлүүд нь Түнш болон Компанийн хоорондхи ухамсартай бизнес-хамтын ажиллагаатай нийцэхгүй байх тохиолдолд, мөн түүнчлэн Түнш Компанийн ёс суртахуун-ёс зүйн дүрэм журмыг мөрдөөгүй буюу Компанийн Суппортой эсвэл Компанийн өөр Түнштэй хүндэтгэлгүй, бүдүүлэг харьцсан, Компаний үйл ажиллагаанд муугаар нөлөөлөхөд чиглэгдсэн худал хуурмаг мэдээлэл тараах, тохиолдолд Компани ийм логин буюу нэвтрэх нэр кодыг хүчиннгүй болгох эрхтэй ба ингэсэн тохиолдолд маркетингийн дагуу төлөгдөх ямар нэгэн төлбөрийг нөхөн төлөхгүй.
в) (а1) дүгээрт заасан нөхцөл үүссэн тохиолдолд Компани Түншинд гаргасан зөрчлийнх нь талаар сануулж, зөрчлөө арилгахыг сануулна. Хэрэв Түнш шаардлагыг тоохгүй байвал Компани торгууль ноогдуулж, шаардлагын нөхцлийг биелүүлэх хүртэл Түншийн логин буюу нэвтрэх нэр, кодыг түгжинэ.
г) Талуудын хооронд солилцох мэдээлэл болон мэдэгдлүүдийг талуудад эвтэйхэн бөгөөд Компанийн бүртгэлийн баазад байгаа мэдээллийг хадгалж чадах, хүлээн авагчийг үнэн зөв тодорхойлох боломжтой аливаа төрлийн холбоо харилцааны аргуудаар (шуудан, факс, и-мэйл гэх мэт) илгээнэ. Компани нь Түншид мэдэгдэл болон мэдээллээ цахим шуудангаар илгээх эрхтэй байна.
Зөвшөөрж Байна

ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ

Дневник Успеха
Твоя жизнь – в твоих руках!
http://dnevnyk-uspeha.com

Личная эффективность
Работа и Карьера
http://uspeh-success.ru/category/stati/

Психология достижения цели
Как достичь Успеха
http://www.iaim.ru

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ


ТОО "G-TIME CORPORATION"

Наш адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Достык 2(Квартал), 2-этаж, Блок С
Скайп: gtimekz
E-mail: info@gtime.kz
Тел.: +7 (727) 333-45-94
Моб.: +7 707 465 65 54

© 2012-2016 WWW.GTIME.KZ - официальный сайт компании G-TIME CORPORATION г.Алматы
Все права защищены.
Любое копирование материалов преследуется по закону об авторском праве Республики Казахстан.
    Продукции   /   Видео   /   Правила   /   Новости   /   Цитаты   /   Книги   /   Туризм   /   Приказы   /   Контакты